คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.พ.61 ถึงวันที่ 2 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแสดงผลงานด้านทักษะดนตรี
 
     
     ด้วยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการแสดงผลงานด้านทักษะดนตรี กลุ่มเครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “Low Brass Finale Concert 2018” ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.. – ๒๐.. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ได้แสดงผลงานทางด้านดนตรี   อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีให้เกิดขึ้นแก่ตัวนิสิตเองด้วย