คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.พ.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 2
 
     
    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเทคนิควิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ และการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี ในวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ อาคารดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจด้านการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษและการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี Music teaching technique for children with special needs/ learning disabilities and solving behavior problems in music classroom