คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล
 
     
   ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (ไทย-อมริกัน)  โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การสร้างสรรค์งานศิลป์/การสร้างสรรค์ผลงาน  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัดสงขลา และพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ  และการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมระหว่างวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ  ART MILL  จังหวัดสงขลา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลป์ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ระหว่างศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ และเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์  ปรัชญาใน  การทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ สู่ นักเรียน  นักศึกษา เยาวชน  ครู  อาจารย์  และประชาชนทั่วไป จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับชมงานตามวันและเวลาดังกล่าว สบอถามรายละเอียดได้ที่ 074317600 email   fineart@scholar.tsu.ac.th