คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

140  หมู่ที่ 4  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

 

เว็บไซต์ : http://www2.tsu.ac.th/org/art/

 

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 

 

email : fineart@tsu.ac.th


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready