หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม วิชาการระดับชาติและนานาชาติหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1)
    รายละเอียด

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

  รายละเอียด

 

- ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

  1.หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

  2.เปิดรับข้อเสนอโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  3.ผลการพิจารณาจัดสรรทุนงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  

  


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready