- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

- ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย  การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ

   พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทักษิณ

   พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

   พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์

  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558

- กำหนดวงเงิน

- กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนประกอบการ

- กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- อัตราค่าจ้างให้บริการออกแบบ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้ข้อเสนอแนะในพันธกิจของมหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. 2561

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2561

- แจ้งบุคลากรแนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดจุดคัดกรองเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

- กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready