ระดับปริญญาโท M.M. (Master of Music) สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์

 

 

 

                                                                               

                                                                                                   ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
                                                                                                      ประธานหลักสูตร
                                                                 โทร: 0866251260 / e -mail : yat_osk114@hotmail.com 
     
                                                             
ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
อาจารย์หลักสูตร
โทร: / e -mail: 
             
 ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทร: / e -mail: 
 
 
 
 
     
ผศ.ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทร: / e -mail: 
   
     
   
 
 
 
 

 

 

 

 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready