1.แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์

    แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2563-2567

    
แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2562-2566

    แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2561-2565

2.แผนดำเนินงานประจำปี

    แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready