สาขาวิชาทัศนศิลป์
อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร
ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
โทร: / e -mail: 
     
อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
             
อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
รศ.ยอดชาย พรหมอินทร์
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป
โทร: / e -mail: 
     
ผศ.ดร.มณี  มีมาก
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
ผศ.ชัยรัตน์ แสงทอง
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
อาจารย์อัฏฐพล เทพยา
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร:1708 / e -mail: 
     
อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร:1708 / e -mail: 
ผศ.ดำรงค์ ชีวะสาโร 
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
อาจารย์เกียรติภูมิ งามชมภุ
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
     
อาจารย์โชติพงษ์  บุญฤทธิ์
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: /1708 e -mail: 
ดร.วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร:1708 / e -mail: 
ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
     
Mr. Seyed Reza Moosavi Jafari
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: /1708 e -mail: 
อาจารย์ธีติ  พฤกษ์อุดม
อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์
โทร: / e -mail: 
 
     
     
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready