การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  การจัดการความรู้
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารความเสี่ยง
  การประกันคุณภาพ
  บริการวิชาการ
  ส่งมคอ.(สำหรับอาจารย์)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานการเงิน พัสดุและงบประมาณ
  คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow chart
  แบบสำรวจ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
  การส่งเสริมความโปร่งใส/ป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ตำราจิตรกรรมไทยประเพณี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานการประชุมคณะฯ
  เผยแพร่การแสดงเจตจำนงสุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของอธิการบดี
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th