การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  การจัดการความรู้
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารความเสี่ยง
  การประกันคุณภาพ
  บริการวิชาการ
  ส่งมคอ.(สำหรับอาจารย์)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานการเงิน พัสดุและงบประมาณ
  คู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
  พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
  การส่งเสริมความโปร่งใส/ป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานการประชุมคณะฯ
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  หนังสือ/ตำรา
  รายการการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready