คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 เม.ย. 65 / อ่าน 202  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ 
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ได้รับการคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประเภทหน่วยงานราชการ กลุ่มนักวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready