คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 มี.ค. 65 / อ่าน 66  / 


 คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการที่หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัย” ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งสร้างค่านิยม ปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมโปร่งใสการปฏิบัติงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมระบบ CISCO WEBEX Meeting
     วันที่ 19 มีนาคม 2565 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมอ่านประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับกิจกรรมในวันนี้บรรยายโดย นายมีชัย โอ้น ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม ๑ สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมระบบ CISCO WEBEX Meetingคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready