คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 เม.ย. 65 / อ่าน 60  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ 
อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์
อาจารย์สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับรางวัล ”ระดับมาก” การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready