คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 30 มี.ค. 65 / อ่าน 117  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
๑.รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดี
๒.รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
๕.รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
๖.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๗.อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา
๘.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready