คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 9 มี.ค. 65 / อ่าน 94  / 


ขอเชิญบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคณาจารย์ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex มหาวิทยาลัยทักษิณ 
และรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยากร  
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ/ประธาน กพว. มหาวิทยาลัยทักษิณ


ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น  
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต/กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียน 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezY7X8lLeubm8xghT0OAgCxlcdIz9dZaVs7qYa0_hXazAPHg/viewform
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready