คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 2 มี.ค. 65 / อ่าน 134  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยรังสิตได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้เป็น
ศาสตราจารย์ทางด้านดุริยางคศิลป์

ถือเป็นศาสตราจารย์ด้านดุริยางคศิลป์คนที่6 ของประเทศไทยโดยรอการโปรดเกล้าฯในลำดับต่อไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready