คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.พ. 65 / อ่าน 63  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 
ผศ.ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564  
ประเภทบูรณาการทั่วไป
มีความสามารถในการนำความรู้และความสามารถต่างๆ ไปบูรณาการ ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน สังคม หรือประเทศชาติ พร้อมได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ
ประกาศ โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready