คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.พ. 65 / อ่าน 165  / 


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณ์11อำเภอและพิธีเปิดโครงการ "มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีคนเมืองลุง" ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีเปิดโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready