คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธ.ค. 64 / อ่าน 64  / 


#ขอเชิญชม
โครงกาารสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ ในหัวข้อเรื่อง "ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์" 
วิทยากร : นายพงค์พันธ์ เพชรทอง (ดุริยางคศิลปิน อวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร)
โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถรับชม Facebook Live ผ่านทาง Fanpage : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Faculty of Fine and Applied Arts TSU 
#คณะศิลปกรรมศาสตร์
#สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready