คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 64 / อ่าน 96  / 


    ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขั้นปีที่3  ได้รับทุนการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมชาวอินโดนีเซียเสมือนปี 2021
   1. นางสาวปัญณพร เเก้วบุปผา 
   2.นายเอกสิทธ์ ทิพย์ภักดี 
   3. นายธนภัทร เยี่ยมศักดิ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready