คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 มิ.ย. 64 / อ่าน 221  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย ที่ได้รับรางวัลระดับอุดมศึกษา ในงานประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ "เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย

    นายปริญญา  คงกะโชติ  นิสิตชั้นปีที่ 2  ได้รับรางวัลเหรียญทองการเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready