คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 18 มิ.ย. 64 / อ่าน 84  / 


    ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00น. ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม ทักษิณ กับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ในทางด้านศิลปะทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนนำมาบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready