คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ค. 64 / อ่าน 124  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ไดรับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย

1.นางสาวจาฏุพัจน์  ปุยเจริญ ได้รับรางวัลระดับดีมาก

2.นางสาวศิริเรอน  เต็มรัตน์ ได้รับรางวัลระดับดี

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready