คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ค. 64 / อ่าน 150  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ไดรับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ  โภชนาธาร ได้รับรางวัลระับดีเด่น

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  พรหมอินทร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก

3.อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง ได้รับรางวัลระดับดี

4.อาจารย์โชติพงษ์  บุญฤทธิ์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready