คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 5 มี.ค. 64 / อ่าน 141  / 


เมื่อวันนี้ 4 มีนาคม 64 นิสิตชั้นปีที่1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาวศศิพิมพ์ ขาวนิ่ม ได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 63 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready