คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 ธ.ค. 63 / อ่าน 102  / 


เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการ Young Smart TSU (TCAS รอบที่ 2)
หลักสูตรที่เปิดรับ ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย เปิดรับจำนวน 15 คน
ระยะเวลารับสมัครวันที่ 4 มีนาคม - 19 เมษายน 25564
คุณสมบัติของผู้สมัคร
✅ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
✅ มีความประพฤติดี
✅ มีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ขับร้อง อ่านทำนองเสนาะ หรือขับเสภา
⭐️ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
✅ ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ที่มุมขวาด้านบน)
✅ สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ พร้อมระบุสำเนาถูกต้อง
✅ สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1 ฉบับ (ติดต่อรับ หรือ สอบถามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
✅ แฟ้มสะสมงาน 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)
✅ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
⭐️ ช่องทางในการสมัคร
✅ สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 17  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พร้อมจ่ายค่าค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท 
✅ สมัครทางไปรษณีย์ ✉️ โดยดาวน์โหลดใบสมัครทาง website
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready