คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค. 63 / อ่าน 117  / 


การสอบอาศรมศึกษา นาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 17401 ชั้น 4 อาคาร 17
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready