คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 มิ.ย. 63 / อ่าน 57  / 


     คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายศรชัย  ธูปหอม นิสิตที่ได้รับรางวัลดีมาก ภาคโปสเตอร์ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โดยมีอาจารย์ธีติ  พฤกษ์อุดม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready