คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 2 มิ.ย. 63 / อ่าน 59  / 


  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายอดิศักดิ์  ศิรินุพงศ์ นิสิตที่ได้รับรางวัลดีเด่น ภาคโปสเตอร์ด้านนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่30 ประจำปีการศึกษา2563 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โดยมีอาจารย์ชัยรัตน์  แสงทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready