คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ย. 62 / อ่าน 95  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตกลงความร่วมมือกับASWARA เพื่อประโยชน์ต่อนิสิต

ภาพระทับใจ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตกลงความร่วมมือกับASWARA

ด้วยสถาบัน Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) (The National Academy of Arts,Culture and Heritage) Ministry of Tourism, Arts and Culture MALAYSIA มีความประสงค์และได้เข้าเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาวิชาการและการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนานิสิตและบุคลากร โดยคณบดีทั้ง ๒ สถาบัน ได้ร่วมกันเสนอแนวคิดและข้อคิดเห็นในการพัฒนาทางวิชาการและกิจกรรมความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (LETTER OF INTENT : LOI) ผลการเจรจาได้ข้อสรุปโดยจัดให้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจะมีกิจกรรมร่วมกันได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การทำ Work shop ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน การฝึกงานของนักศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ การจัดแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิตและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยทักษิณในการพัฒนาขีดความสามารถ เชิงวิชาการในทางการแข่งขันในระดับสากลได้ในอนาคต

#คณะศิลปกรรมศาสตร์
#สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
#สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
#สาขาวิชาทัศนศิลป์
#สาขาวิชาศิลปะการแสดง
#สาขาวิชาศิลปะออกแบบ
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
#Faculty_of_fine_arts
#Tsu
#Thaksin_University
#WeTSU
#หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล
#หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย
#หลักสูตรทัศนศิลป์
#หลักสูตรศิลปะการแสดง
#หลักสูตรศิลปะออกแบบ
#มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
#ศิลปกรรมเพื่อสังคม

 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready