คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค. 62 / อ่าน 137  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในการนี้ไดรับทุนสร้างสรรค์ศิลปะคนละ สามหมื่นบาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท รายนามดังนี้
1. นายอดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์ วิชาเอกศิลปะไทย
2. นางสาวรัชดา พานชมภู วิชาเอกศิลปะไทย
3. นางสาวเจนจิรา สุวรรณลอยล่อง วิชาเอกจิตรกรรม
4. นายอนุพงษ์ เทพสุวรรณ วิชาเอกประติมากรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready