คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 2 ต.ค. 62 / อ่าน 79  / 


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรใแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับปริญญา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๗๒๙ คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก จำนวน ๗ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๒๕ คน และระดับปริญญาตรี จำนวน ๒,๔๙๗ คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready