คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 15 ส.ค. 62 / อ่าน 186  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคลผู้อุทิศตนในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดง โนราของภาคใต้ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยได้กําหนดให้มี “รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนม์ชีพ และเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่ทําประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ ให้เป็นตัวอย่างการดํารงชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจในการทําประโยชน์เพื่อชุมชนให้อนุชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง โดยบุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะมีภูมิลําเนาอยู่ในภาคใดก็ได้แต่ต้องมีผลงานที่แสดงถึงการอุทิศตนเพื่อทํา ประโยชน์แก่ชุมชนภาคใต้และเป็นตัวอย่างให้แก่อนุชนได้นั้น ได้มีมติคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์ สงขลานครินทร์ ประจําปี 2562 ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และรับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์ และองค์กร ที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศทองคําในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย และรับเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready