คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ค. 62 / อ่าน 67  / 


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 (หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล และ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย) ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์17
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready