คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ค. 62 / อ่าน 68  / 


     โครงการค่าย "นักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา" จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยมีพิธีเปิดโครงการในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 และเริ่มการปฏิบัติในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย

            กลุ่มที่1 โดย อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์

            กลุ่มที่2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์

            กลุ่มที่3 โดย อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ และอาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์

            กลุ่มที่ 4 โดย อาจารย์ ดร.จิระโรจน์ ศรียะพันธุ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready