คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ค. 62 / อ่าน 65  / 


ประมวลภาพการจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเทคนิควิธีการสอนดนตรีเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 จัดโครงการโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready