คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.พ. 62 / อ่าน 90  / 


               ด้วยสาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดจัดโครงการ  “ค่ายนักเรียนรักศิลป์ – รักษ์สงขลา” ครั้งที่ 1  ในระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2562  ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ  อ.เมือง  จ.สงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดความรู้และทักษะ   ทางศิลปะแก่นักเรียนระดับมัธยมปลายและครูศิลปะ   อาจารย์และนิสิตได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน         การสร้างสรรค์ศิลปะจากการสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   ทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เยาวชนเรียนรู้ด้านทักษะทางศิลปะและสนใจความเป็นมาของบ้านเมืองซึ่งจะก่อให้เกิดสำนึกรักท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562   ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

         หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

     - กำหนดการ
        -  รายละเอียดการสมัคร
 
        -  ใบสมัคร
         -  รายละเอียดโครงการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready