คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค. 62 / อ่าน 104  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร จันทร์เมือง  นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ที่ผ่านการคัดเลือกโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม    ได้ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น 1 ใน 12 คน " โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ YOUNG ARTISTS TALENT #10 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready