คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 4 ต.ค. 61 / อ่าน 95  / 


     ขอแสดงความยินดีกับนายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ   ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีโยธวาทิตและเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE.Winds) ได้รับการคัดเลือกจากกรมพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีโยธวาทิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ประโยชน์ของดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ โดยร่วมแสดงดนตรีโยธวาทิต วงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE.Winds)  ณ เมืองไอชิ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready