คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.พ. 61 / อ่าน 89  / 


     ด้วยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการแสดงผลงานด้านทักษะดนตรี กลุ่มเครื่องลมทองเหลืองเสียงต่ำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “Low Brass Finale Concert 2018” ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.. – ๒๐.. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ได้แสดงผลงานทางด้านดนตรี   อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีให้เกิดขึ้นแก่ตัวนิสิตเองด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready