คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.พ. 61 / อ่าน 93  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเทคนิควิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ และการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี ในวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ อาคารดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจด้านการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษและการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี Music teaching technique for children with special needs/ learning disabilities and solving behavior problems in music classroomคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready