คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.พ. 61 / อ่าน 80  / 


   ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (ไทย-อมริกัน)  โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การสร้างสรรค์งานศิลป์/การสร้างสรรค์ผลงาน  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัดสงขลา และพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ  และการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมระหว่างวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ  ART MILL  จังหวัดสงขลา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลป์ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ระหว่างศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ และเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์  ปรัชญาใน  การทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ สู่ นักเรียน  นักศึกษา เยาวชน  ครู  อาจารย์  และประชาชนทั่วไป จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับชมงานตามวันและเวลาดังกล่าว สบอถามรายละเอียดได้ที่ 074317600 email   fineart@scholar.tsu.ac.thคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready