คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 23 ม.ค. 61 / อ่าน 96  / 


     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกศิวรรณ ศิริมาศ นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ทีได้รับการคัดเลือก 1ใน 12 คน จาก "โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่" ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready