คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ย. 60 / อ่าน 89  / 


   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง ขอเชิญชม  "อาศรมศึกษานาฎศิลป์ไทย "  การสอบอาศรมศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ ๔ วิชาเอกนาฎศิลป์ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๗๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑๗ (อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ ๒)  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จ.สงขลา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready