คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 17 พ.ค. 60 / อ่าน 153  / 


    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ประหยัด  ศุภจิตรา  อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีเด่น ในผลงานเรื่อง งานวิจัยสร้างสรรค์: ลักษณะนิทรรศแห่งทักษิณ แรปโซดิคสวีทสำหรับแซกโซโฟนและวงซิมโฟนี จากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน ซึ่งในงานนี้มีงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 362 ผลงาน ซึ่งผลงานของ ดร.ประหยัด นับเป็นผลงานเพียง 1 ใน 6 ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีเด่น
   อาจารย์ ดร.ประหยัด ศุภจิตรา จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยได้รับรางวัล Outstanding Music Composition ในปี 2558 ประเภทงานวิจัยสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัย Showa University of Music สถาบันดนตรีอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น รางวัลนี้นับเป็นรางวัลทรงเกียรติ และเป็นรางวัลงานวิจัยชิ้นแรกที่อาจารย์สาขาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready