คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ย. 58 / อ่าน 49  / 


      คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์  ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ตำบลเกาะยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

   1. ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่  นายสุเรนทร์  เหมือนพรรณราย  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
   2. ระดับอายุ 19 - 23 ปี ได้แก่ นางสาวสาวิตรี  หนุดหละ  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
   3. ระดับอายุ 19 - 23 ปี ได้แก่ นางสาววาสนา  ชูน้อย  ได้รับรางวัลดีเด่น
   4. ระดับอายุ 19 - 23 ปี ได้แก่ นายวรุฒ  ชูทอง  ได้รับรางวัลชมเชย
   5. ระดับอายุ 19 - 23 ปี ได้แก่
นายปฏิพล  สุพรรณพงศ์  ได้รับรางวัลชมเชยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready