คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.ย. 58 / อ่าน 44  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2558 ผลงานชุด โนราเทิดพระเกียรติ ซึ่ง สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำนิสิตเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และยังมีการออกบูทการแสงดพื้นบ้านภาคใต้ (โนรา) ภายใต้การควบคุมดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง นอกจากการออกบูทดังกล่าวนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงยังได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คือ โนราเทิดพระเกียรติ (โนราทำบท) โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การแสดงเกิดจาความร่วมมือการทำงานของเครือข่ายศิลปินโนรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้หลักวิชาการออกแบบการแสดง จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นการแสดงโนราที่มีแบบรูปแบบสมบูรณ์ชัดเจน สามารถจะถ่ายทอดให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ สืบสาน ในสถาบันการศึกษา และนอกสถาบันการศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง จากจุดเด่นของผลงานดังกล่าวทำให้ผลงานโนราชุดเทิดพระเกียรติได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready