คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 พ.ย. 66 / อ่าน 21  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย

รองศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.วศิน ศรียาภัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร ประธานหลักสูตรศิลปะการออกแบบ

เข้าพบ Taipei Internatinal University of the Arts สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) โดยมี

อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์

ผศ.ดร.ชวโรฒน์ วัลยเมธี ผู้เชี่ยวชาญจาก National Cherngchi University

คุณชนาธิป ทองแก้ว หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

การหารือมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านดนตรี ศิลปะ ศิลปะการแสดง และงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม รวมถึงได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ สถานที่การจัดการเรียนการสอนและสถานที่จัดแสดงผลงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยมี Dr. Yatin Lin, Dean of Office of International Affairs และทีมผู้บริหารจากคณะต่างๆให้การต้อนรับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready