คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 28 พ.ย. 66 / อ่าน 18  / 


เมื่อวันที่ 20 พฤศิกายน 2566

รศ.ยอดชาย พรหมอินทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.วศิน ศรียาภัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร

ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

นำทีมโดย

รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม,

อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,

อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร,

รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์,

คุณชนาธิป แก้วทอง

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือและการเปลี่ยนทางวิชาการ

งานวิจัยและศิลปวัฒนธรรม

ณ National Chengchi University

สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

ตามนโยบายและแนวทาง

การพัฒนามหาวิทยาลัย Glocalization
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready