คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว : 26 ก.ย. 66 / อ่าน 38  / 


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนิสิตหลักสูตรศิลปะการออกแบบ จำนวน 4 คน

นายเจริญพร จันทร์แจ่ม

นางสาวสิริวรางค์ มากยอด

นางสาวหทัยทิพย์ สังข์คัมภิ์

นางสาวอัญญา รุ่งบานจิต

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ในชื่อทีม Battle Buddy

ที่ปรึกษาโดย อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ

และคณะกลุ่มชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงชุมชนหน้าสตน

ในการนำเสนอโครงการย่อยของนิสิตภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร วิทยาเขตพัทลุง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7431 7619 email : fineart@tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready